ប្រភេទផ្ទះ នៅគម្រោង (គីឡូម៉ែត្រលេខ 6)

រចនាបទ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

  • បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ = 1
  • បន្ទប់ញាំបាយ = 1
  • បន្ទប់គេង = 2
  • បន្ទប់ទឹក = 3

រូបភាពផ្សេងៗ

ផែនទីគម្រោង បុរី លីម ឈាងហាក់ (គីឡូមែ៉ត្រលេខ 6)