ប្រភេទផ្ទះ នៅគម្រោង (ចំការដូង)

ប្រភេទម៉ូតវីឡាភ្លោះ

Galaxy V.I

រចនាបទ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

 • បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ = 1
 • បន្ទប់ញាំបាយ = 1
 • បន្ទប់គេង = 4
 • បន្ទប់ទឹក = 5

រូបភាពផ្សេងៗ

Galaxy V.II

រចនាបទ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

 • បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ = 1
 • បន្ទប់ញាំបាយ = 1
 • បន្ទប់គេង = 4
 • បន្ទប់ទឹក = 5

រូបភាពផ្សេងៗ

Galaxy V.III

រចនាបទ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

 • បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ = 1
 • បន្ទប់ញាំបាយ = 1
 • បន្ទប់គេង = 4
 • បន្ទប់ទឹក = 5

រូបភាពផ្សេងៗ

ផែនទីគម្រោង បុរី លីម ឈាងហាក់ (ចំការដូង)