ឳកាសការងារនៅ បុរី លីម ឈាងហាក់

បុរី លីម ឈាងហាក់ (ចំការដូង) ត្រូវការជ្រើសរើសជាងសំណង់បន្ទាន់