ដៃគូរបស់យើង

ហ្រ្គីនហូម បុរី លីម ឈាងហាក់

អាស័យដ្ឋានៈ អាគារ 08+09 កែងផ្លូវលេខ 5, ភូមិ ម័ល, សង្កាត់ ដង្កោ, ខណ្ឌ ដង្កោ, រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទំនាក់ទំនង: 069 342 200 | 017 342 700 | 068 687 787

KADAWIN DEVELOPMENT

អាស័យដ្ឋាន: ផ្លូវ 1007 កែងផ្លូវ 1952 ភូមិពោងពាយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទំនាក់ទំនងៈ 010 81 41 21 / 085 81 41 21

Email: info@kadawindevelopment.com

P.S REAL ESTATE

អាស័យដ្ឋាន: #01, ផ្លូវលេខ​ 04, សង្កាត់ ដង្កោ, ខណ្ឌ ដង្កោ, រាជធានីភ្នំពេញ.

លេខទំនាក់ទំនង: 096 930 0011

Email: info@psrealestatekh.com

SEREYMONGKUL REAL ESTATE

អាស័យដ្ឋានៈ អាគារ 08+09 កែងផ្លូវលេខ 5, ភូមិ ម័ល, សង្កាត់ ដង្កោ, ខណ្ឌ ដង្កោ, រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទំនាក់ទំនង: 069 342 200 | 017 342 700 | 068 687 787