គម្រោងកំពុងដំណើរការ

គម្រោងៈ​ ចំការដូង

រូបភាពច្រើនទៀត...

បុរី លីម ឈាងហាក់ (ចំការដូង)


គម្រោងៈ ផ្លូវលេខ 41

រូបភាពច្រើនទៀត...

បុរី លីម ឈាងហាក់ (ផ្លូវ41)


គម្រោងៈ សំបួរមាស

រូបភាពច្រើនទៀត...

បុរី លីម ឈាងហាក់ (សំបួរមាស)


គម្រោងៈ គីឡូម៉ែតលេខ 6

រូបភាពច្រើនទៀត...

បុរី លីម ឈាងហាក់ (គម 6)


គម្រោងៈ ភ្នំពេញថ្មី

រូបភាពច្រើនទៀត...

បុរី លីម ឈាងហាក់ (ភ្នំពេញថ្មី)


គម្រោងៈ អូរដឹម 2

រូបភាពច្រើនទៀត...

បុរី លីម ឈាងហាក់ (អូដឹម 2)


គម្រោងៈ​ ផ្លូវជាតិលេខ 3

រូបភាពច្រើនទៀត...

បុរី លីម ឈាងហាក់ (ផ្លូវជាតិលេខ 3)


គម្រោងៈ វាលស្បូវ

រូបភាពច្រើនទៀត...

បុរី លីម ឈាងហាក់ (វាលស្បូវ)


មកដល់ឆាប់ៗនេះ....

គម្រោងថ្មីបន្ទាប់